Bert is gefokust

As uutwozzen kirrel (of wat der den veur deurgoan mout) vin k miezulf old en onwies genog om mien aigen leven laaiden te kinnen. Dat k duchenne heb, veraandert doar nait zoveul aan. k Mag den liggoamelk òfhankelk wezen, dat betaikent nait dat ik nait veur miezulf zörgen kin. Dat kin ook best as je zukse bepaarkens hebben as ik. As je zulf mor waiten wat je willen, wat je neudeg binnen en...