Bert is gefokust

As uutwozzen kirrel (of wat doar den veur deurgoan mout) vin ik dat k old en onwies genog bin om mien aigen leven laaiden te kinnen. Dat k duchenne heb, veraandert doar nait zoveul aan. k Mag den liggoamelk òfhankelk wezen, dat betaikent nait dat ik nait veur miezulf zörgen kin. Dat kin ook best as je zukse bepaarkens hebben as ik. As je zulf mor goud waiten wat je willen, wat je...